Projek KuberWêreld
Ons gesels oor jou leefwêreld

Aan jou gebring deur Projek KuberWêreld
In vennootskap met Bybelgelowige Christelike kerke en medewerkers

Hoe Om Met Die Heilige Gees Vervul Te Word

Die ses fundamentele Bybelse beginsels vir ’n oorvloedige, oorwinnende, en Geesvervulde lewe

As jy ‘n getuienis van wedergeboorte en redding het, maar begeer om met die Heilige Gees vervul te word, is die volgende ses beginsels van belang:

Drie dinge wat jy moet weet:

  1. God het ’n hemelse skeppingsdoel, dinamiese plan en ’n koninklike erfenis vir jou van geestelike oorvloed, oorwinning, en ’n Geesvervulde lewe.
  2. ‍Jou eie sonde en jou sondige natuur is die enigste rede waarom jy nie God se doel en plan vir jou lewe deelagtig word en die volheid van die Heilige Gees, Sy erfenis, oorvloed, en oorwinning in jou lewe ervaar nie.
  3. ‍Jesus Christus is God se volkome en enigste voorsiening, en die mens se volkome en enigste oplossing vir die probleem van sonde en jou sondige natuur.

Drie dinge waarop jy moet reageer in gebed:

  1. Geloof! Ongeveinste geloof in Jesus Christus, Sy kruiswerk en Sy Woord, is die sleutel tot ’n Geesvervulde lewe, Sy oorvloed, oorwinning, en die volheid van Sy erfenis. "En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek." Heb 11:6.
  2. Bekering! Geloof in Jesus Christus, Sy kruiswerk en Sy Woord, behels ’n heelhartige bekering van, en klaarspeel met alle bewuste sonde. As daar sonde in jou lewe is wat jy vertroetel of nie bereid is om mee te breek nie, sal jy nie die volheidslewe deelagtig word nie. "... maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie."  Jes 59:2.
  3. Algehele oorgawe! Geloof in Jesus Christus en Sy kruiswerk behels ’n sterwe aan jouself, jou sondige natuur en jou eie natuurlike begeertes, belange en prioriteite; en ’n algehele en onvoorwaardelike oorgawe van elke terrein van jou lewe aan Hom — gees, siel, en liggaam — tot gehoorsaamheid aan Sy Woord, Sy wet, Sy wil, en Sy plan vir jou lewe! "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug." Joh 12:24.

 Hierdie is nie ‘n wettiese of slaafse navolging in jou eie krag van een of ander stel reëls of wette nie - dit is`n posisie wat jy moet inneem in geloof in terme van Rom 12:1: "Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer - dit is julle redelike godsdiens." (“... die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.” NAV)

’n Modelgebed vir iemand wat die Here wil vertrou vir die vervulling met die Heilige Gees en die oorwinningslewe.

Dierbare Here Jesus Christus, ek verstaan dat U aan die kruis van Golgota met U eie Bloed betaal het, nie alleen vir my sondeskuld nie, maar ook vir my volkome verlossing en bevryding van die mag van sonde en my sondige natuur! Ek verstaan ook dat U ’n wonderlike plan van oorwinning en geestelike vrugbaarheid vir my lewe het en dat U my wil vul met U Heilige Gees!

Ek kom in hierdie oomblik in diepe verootmoediging na U troon van genade toe. Ek bely dat my lewe nie op U standaard is nie! Ek erken die verdorwenheid van my eie sondige natuur! Ek bely dat ek nie oorwinning oor sonde en my sondige natuur het nie en dat ek ’n lewe van geestelike neerlaag lei. Ek kom kniel nou in diepe berou oor my eie sondige toestand, my selfgesentreerdheid en my ongeloof by die kruis van Jesus. Ek bely ook elke sonde waarvan ek bewus is in my lewe. Was my rein van elke sonde in die Bloed van die Lam, maar skep ook vir my ’n rein hart, O God! (Bely elke bewuste sonde by die naam voor God, en sluit elke toegangspoort vir Satan en sy bose magte deur Jesus se bloed, in geloof.)

Ek draai hierdie oomblik my rug op elke sonde in my lewe en ek sluit ’n verbond met U om my te onderwerp in gehoorsaamheid aan U Woord, U wet, U wil en U plan vir my lewe! Ek gee in hierdie oomblik my sondige natuur oor om saam met Christus gekruisig te word, en ek neem my posisie in as gekruisigde saam met Christus in die geloof! Ek (plaas jou eie naam hierin) is saam met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my; en die lewe wat ek nou nog hier in die wêreld lewe, leef ek deur geloof in die Seun van God wat Sy liefde vir my bewys het deur Sy lewe vir my af te lê! (Gal 2:20)

Ek kom gee my hele lewe, insluitende my WIL, INTELLEK en EMOSIE algeheel en onvoorwaar-delik aan U oor! Alles wat ek is en wat ek besit, gee ek aan U sodat U U hemelse plan in, en deur my lewe tot uitvoering kan bring! Wat eers vir my ’n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus! (Fil 3:7-11) Kom neem asseblief beheer oor van elke terrein van my lewe! Vul nou my hart en lewe met U Heilige Gees!

Dankie vir die beloftes van U Woord en ek eien in hierdie oomblik elke belofte in U Woord vir myself toe in geloof! Ek glo U wanneer U sê dat U dié beloon wat U met hulle hele hart soek! Ek glo dat U nou volle beheer van my lewe oorgeneem het deur U Heilige Gees. Deur die geloof kom neem ek ook nou my opstandingsposisie en oorwinnaars-posisie in op grond van U Woord, in die Naam van Jesus Christus my Here! Ek loof en prys U, Here Jesus! Ek het U lief, Here Jesus! Amen.

Ons nooi jou om meer te lees by die skakels hieronder.
'Wil-Jy?' Skakels
Wil jy nou jou saak met God regmaak en seker maak van jou redding en wedergeboorte?
Volg hierdie skakel

Wil jy 'n hernude of dieper oorgawe aan die Here maak? Wil jy met die Heilige Gees vervul wees?
Volg hierdie skakel
'Lees-Meer' Skakels
Lees meer oor die doel van, en oplossing vir probleme en beproewing in jou lewe.
Die Oplossing

Lees meer oor God se doel met jou lewe en hoe om dit te vind.
Vind Jou Doel

Lees meer oor wedergeboorte en hoe om dit te ondervind.
Hoe Om Weer Gebore Te word
'Lees-Dieper' Skakels
Soek jy na ware vryheid? 
Word Vry!

Hoe Om Jou Ware Doel En Roeping In Die Lewe Te Vind
Volg hierdie skakel

Lees hier meer oor die vervulling met die Heilige Gees en hoe om dit te ondervind.
Volg hierdie skakel

Deel asseblief hierdie artikel met jou vriende op jou sosiale media

Het jy seën ontvang deur 'n artikel op hierdie webblad? Dan doen ons 'n beroep op jou om deel te word van die Missie Oorwin span.

Missie Oorwin
Missie Oorwin
Die Here roep elkeen van Sy kinders om 'n Aäron en Hur te wees in die stryd vir die Evangelie. Die Missie Oorwin span hou ons arms omhoog soos Aäron en Hur Moses se arms omhoog gehou het op die berg terwyl Josua en die Israeliete teen die Amalekiete geveg het in Exodus 17. Word deel van die Evangelie van Jesus Christus se oorwinningstog deur die wereld! Lees hier meer oor Missie Oorwin.
© Kopiereg 2018 Projek KuberWêreld.
Alle Regte Voorbehou.

| Privaatheid | Vrywaring